Tuesday, 31 January 2017

Message 22 - Translated in Hebrew


מסר מספר 22 של SaLuSa  מיום ראשון 29  בינואר 2017

תשוקה. מילה פשוטה, עם זאת מסתתר בתוכה משהו חשוב מאוד. משתמשים בה היום בקשר עם מישהו הנהנה לעשות משהו המביא לו/לה שביעות רצון ואושר. עם זאת, אין זה הפירוש היחיד  לתאר הרגשות יפות המעלות אותנו גבוה, מעבר למגבלות מסוימות של המציאותיות שלנו - זה גם מראה לנו ומדריך אותנו את החיבור לרצוננו העיקרי. רצון שמקודד בתוך כל הוויה, רצון שגורם לנו להמשיך הלאה, אפילו כאשר אנו מרגישים שלא ייעשה צעד נוסף ויאפשר לנו להתקרב לאמת. תשוקה היא ההוכחה שאנו עובדים על הגשמת גורלנו. תשוקה תומכת בנו להשיג כמה רחוק שאנו יכולים מנקודה מסוימת באבולוציה שלנו. תשוקה לא יכולה להינתן, לא יכולה להיעשות באופן מלאכותי, תשוקה נבראת בפנים, כאשר אנו מוצאים משהו חשוב מאוד שיש צורך לחוותו בשביל הבנתנו.

ישנן פעולות רבות שלא הייתם חושבים שהן יכולות ליצור תשוקה בפנים, עם זאת אם אתם חושבים על הבנה משלכם, לפני זמן לא רב היו לוחמים מלאי תשוקה, הלוחמים עבור "הדבר הנכון", היו כמרים מלאי תשוקה שהפיצו את לימודי הדת שלהם כאמת אחת מוחלטת. אזי, ככל שאתם מתקרבים קרוב יותר להבנה משלכם על האמת, ככל שאתם מתחילים להיות מלאי תשוקה לגבי יותר פעולות אוהבות אחרות - אמנים מלאי תשוקה, מרפאים, כל סוגי הפעולות שעוזרות לחיבור שלכם לתבונה. תשוקתנו משלנו היא סימן שאנו עוקבים אחר ההדרכה שניתנת לכולנו בכל מציאות שבראנו וחיינו בה.

וישנו היבט אחר חשוב מאוד של תשוקה. זהו חיבור בין אנרגית הזכר לנקבה. סיפורים רבים נכתבו לגבי איך לברוא חיבורים מושלמים, איך להגיע להגשמה מושלמת של מערכת יחסים. ישנן גם עדיין "ידיעות" ישנות רבות שצריכות לעזור לכם, וישנם גם "ידיעות" רבות עכשוויות שמוליכות שולל, יוצרות רק אשליה כוזבת של שביעות רצון. האמת היא, שתשוקה לא תורגש אף פעם כאשר מערכת היחסים מבוססת על נושאים קארמתיים או על אשליה כוזבת של משיכה.  ניתן להכיר בקלות אשליה כוזבת - אין רגשות עמוקות שנוצרים, אין אנרגיה שזורמת דרך הצורה והמוח המתמלא באלפי שאלות. מצד שני, החיבור האמיתי והעוצמתי יוצר תשוקה באופן מיידי, בלי כל ספק אתם מרגישים אותה, זרימה חזקה של אנרגיה עוברת דרך צורתכם, פותחת את לבכם ואת מוחכם והיא לגמרי שקטה.

האם אתם מרגישים את ההבדל? האם אתם מלאי תשוקה?


SaLuSa

פורסם על ידי דני ב-04:22. 

Monday, 30 January 2017

Message 22 -Translated in Portugese

Mensagem 22 de SaLuSa – 29/01/2017

Paixão. Palavra simples, mas dentro dela esconde algo muito importante. Hoje, ela é usada em conexão com alguém, desfrutando, fazendo algo que lhe traz satisfação e felicidade. No entanto, não é apenas esse significado para descrever belos sentimentos que nos elevam além de certas limitações de nossas realidades - também está nos mostrando e guiando a conexão com nosso desejo primordial. Desejo que está codificado em cada ser, desejo que nos faz seguir em frente, mesmo quando sentimos que não há mais nada a ser feito e nos capacita a nos aproximar da Verdade. A paixão, é a prova de que estamos trabalhando no cumprimento de nosso destino. A paixão, nos apoia em alcançar o máximo que pudermos a partir de certo ponto de nossa evolução. A paixão, não pode ser dada, não pode ser artificialmente feita, a paixão é criada por dentro, quando descobrimos algo muito importante que precisa ser experimentado para a nossa própria compreensão.

Há muitas ações que você não pensaria que poderiam criar essa paixão interior, contudo, se você pensar na compreensão própria, houve muitos guerreiros apaixonados, lutando pela "coisa certa" há não muito tempo atrás, e havia muitos padres apaixonados espalhando seus ensinamentos da religião como a única verdade suprema. Então, quanto mais você se aproximava da própria compreensão da Verdade, mais começava a se apaixonar por outras ações mais amorosas - artistas apaixonados, curandeiros, todo tipo de ações que ajudavam a sua conexão com a sabedoria. Nossa própria paixão, é o sinal de que seguimos a orientação que está sendo dada a todos nós em cada realidade que criamos e vivemos.

E há outro aspecto muito importante da paixão. É a conexão entre a energia masculina e feminina. Muitas histórias foram escritas sobre como criar conexões perfeitas, como atingir o relacionamento perfeito. Há ainda muitos "saberes" antigos que devem ajudá-lo, e há também muitos "conhecimentos" atuais que são enganosos, criando apenas falsa ilusão de satisfação. A verdade, é que a paixão nunca será sentida quando o relacionamento se baseia em questões cármicas ou falsas ilusões de atração. A falsa ilusão, pode ser facilmente reconhecida - não há sentimentos profundos criados, nenhuma energia está fluindo por ela, e a mente está cheia de milhares de perguntas. Por outro lado, a ligação verdadeira e poderosa cria imediatamente a paixão, sem qualquer dúvida do que você sente, um forte fluxo de energia se move através de sua forma, abre o coração, e a mente fica absolutamente tranquila.

Você sente a diferença? Você está apaixonado?

SaLuSa
Canal: Dani
Website: SaLuSa New Messages
http://salusanewmessages.blogspot.com.br/

Traduzido por Adriano Pereira
Manaus/Amazonas
blogluzevida@gmail.com

Message 22 - Translated in Croatian

SaLuSa – Poruka 22

29. siječanj 2017.

Strast. Jednostavna riječ, ali u njoj se krije nešto vrlo važno. Danas se ona koristi u vezi s nečim u čemu se uživa raditi nešto što donosi njemu/njoj zadovoljstvo i sreću. Međutim, nije samo smisao toga da se opišu lijepi osjećaji koji nas podižu visoko, izvan određenih ograničenja naše stvarnosti – također nam pokazuje i dovodi nas u vezu s našom glavnom željom. Željom koja je kodirana u svakom biću, želja koja nas pokreće dalje, čak i kad osjećamo da se više ne može napraviti ni koraka i omogućuje nam da dođemo bliže istini. Strast je dokaz da radimo na ispunjenju naše sudbine. Strast nas podržava da postignemo što više možemo u određenoj točki naše evolucije. Strast se ne može dati, ne može se umjetno napraviti, strast se stvara u iznutra, kad otkrijemo nešto vrlo važno što se treba iskusiti za naše vlastito razumijevanje.

Postoje mnoge akcije da ne biste ni pomislili da one mogu stvoriti strast u vama, ali ako mislite o svom vlastitom shvaćanju, bilo je mnogo strastvenih ratnika, koji su se  borili za „pravu stvar“ ne tako davno, bilo je mnogo strastvenih svećenika koji su širili svoju religiju kao konačnu istinu. Što se više vas tada približilo vlastitom razumijevanju istine, tim više vas je počelo biti strastveno u drugim akcijama ispunjenim ljubavlju – strastveni umjetnici, iscjelitelji, sve vrste akcija koje su pomogle u vašoj povezanosti s mudrošću.  Naša vlastita strast je znak da slijedimo smjernice koje se daju svima nama u svakoj stvarnosti koju stvaramo i u kojoj živimo.

A tu je još jedan važan aspekt strasti. To je veza između muške i ženske energije. Mnoge priče su napisane o tome kako stvoriti savršene veze, kako postići potpuno ispunjenje odnosa. Tu su još i mnoga stara „znanja“ koja bi vam trebala pomoći, a tu su i sadašnja „znanja“ koja dovode u zabludu, stvarajući lažnu iluziju zadovoljstva. Istina je, da se strast nikada neće osjetiti kad je odnos baziran na karmičkim pitanjima ili lažne iluzije privlačnosti. Lažna iluzija se može lako prepoznati – u njima ne postoje stvoreni duboki osjećaji, nema energije koja teče kroz oblik i um je ispunjen tisućama pitanja. S druge strane, istinita i snažna veza stvara strast odmah, bez ikakve sumnje vi je osjećate kao jaki protok energije koji se kreće kroz vaš oblik, otvara vaše srce i um koji je apsolutno miran.  

Osjećate li razliku? Jeste li strastveni?

SaLuSa

Kanal: Danica


Preveo: Fredi

Sunday, 29 January 2017

Message 22

Passion. Simple word, yet within it hides something very important. Today it is used in connection with someone enjoying doing something that brings him/her satisfaction and happiness. Yet it is not only this meaning to describe beautiful feelings that raise us high, beyond the certain limitations of our realities – it is also showing us and guiding us the connection to our prime desire. Desire that is encoded withing each being, desire that make us to move on, even when we feel that no more step can be made and enables us to come closer to the Truth. Passion is the proof that we are working on the fulfillment of our destiny. Passion support us in reaching as far as we can from certain point in our evolution. Passion cannot be given, cannot be artificially made, passion is created within, when we found out something very important that needs to be experienced for our own understanding.

There are many actions that you would not think they could create passion within, yet if you think of own understanding, there were many passionate warriors, fighting for the “right thing” not so long ago, there were many passionate priests spreading their religion teachings as the one ultimate truth. Then the more you moved closer to own understanding of the Truth, the more you started to be passionate about other more loving actions – passionate artists, healers, all kind of actions that helped your connection to wisdom. Our own passion is the sign that we follow the guidance that is being given to all of us in every reality that we create and living in.

And there is another very important aspect of passion. It is connection between male and female energy. Many stories have been written about how to create perfect connections, how to reach compete fulfillment of relationship. There are also still many old “knowings” that should help you, and there are also many current “knowings” that are misleading, creating only false illusion of satisfaction. The truth is, that passion will never be felt when relationship is based on karmic issues or false illusion of attraction. False illusion can be easily recognized – there are no deep feelings created, no energy is flowing through the form and mind is filled with thousands questions. On the other hand, the true and powerful connection creates passion immediately, without any doubt you feel it, strong flow of energy moves through your form, opens you heart and mind is absolutely quiet.

Do you feel the difference? Are you passionate?

SaLuSa

Tuesday, 24 January 2017

Message 20 - Translated in Portugese

Mensagem de SaLuSa – 19/01/2017

Confiar nos outros parece ser mais fácil do que confiar em si mesmo. Você pode sentir sua energia, você pode olhar em seus olhos e você pode ouvi-los falar, então você tem provas suficientes para confiar ou não no ser na frente de você. No entanto, de onde vocês obtêm provas sobre si mesmo? E o que significa confiar em si mesmo? Alguns pensam que é fácil de responder, outros pensam que não pode ser respondido tão simplesmente, e mais alguns pensam que isso não pode ser respondido em tudo, que isto precisa ser sentido. Todas as respostas se aplicariam, porque você confia em si mesmo ou não, e você não precisa de nenhuma prova, mas há a necessidade de provas para entender a lição da confiança – e a prova é a experiência real que nos leva ao entendimento - e finalmente, se você não sente a mesma energia que quando você confia em algo ou em um outro alguém, você sabe que você não confia inteiramente em si mesmo.

Confiar em si mesmo é proveniente de seu núcleo interior, onde tudo é conhecido e não há dúvidas sobre quaisquer valores de ser ou de ações ou de qualquer coisa. Se você pedir a si mesmo "uma prova de confiança", isto sempre lhe será dado. Depende somente da maneira que você o recebe. Pode ser através do fluxo de energia até sua mente, pode ser por um sentimento estranho interior – a energia não se move em linha reta. Pode ser pelo chamado para determinada ação, para que você obtenha uma prova "física" do estado de confiança em si mesmo. Realmente, depende de cada necessidade individual e, portanto, você não pode comparar com os outros, e como você pode não entender a experiência, você teria que criar uma nova experiência semelhante à anterior, porque você tem que ter certeza de que quem você é, o que significa aceitar tudo sobre si mesmo e, de fato, essa aceitação e compreensão de seu papel e propósito de existência é que cria a confiança em si mesmo. Nada mais vai torna-lo confiante, apenas o conhecimento de sua própria história de vida e conexão com a sua Fonte de energia de fluxo.

Não busque a prova em outros, porque não encontrará uma prova exata e necessária neles, ela está no conhecimento de si mesmo - não tenha medo de procurar por esta verdade - ninguém vai julgá-lo, ninguém jamais o fez, porque simplesmente experimentamos todo o tipo de experiências, e elas estão nos movendo para a frente, para a experiência final de unidade.

SaLuSa
Canal: Dani
Website: SaLuSa New Messages

Traduzido por Adriano Pereira
Manaus/Amazonas

Monday, 23 January 2017

Message 18 - Translated in Romanian

Mesajul Nº  18

A crea propria noastra realitate, experiente, pînã chiar si lucruri, este unul din elementele-cheie al existentei noastre. Exista multe alte realitati existente în Universul nostru, si cu cît mai mult privim asupra modului în care sunt construite, cu atît mai multe realitati gasim în fiecare dintre ele, pîna cînd ajungem la singura realitate a fiecaruia dintre noi. Toate aceste realitati sunt legate la linii de energie, si se influenteaza reciproc, influentînd una majorã, si asa mai departe. Simbolul florii vietii, este reprezentatia perfecta a acestui fapt. Fiecare cerc, face parte dintr-un alt cerc, si par a fi împletite, creînd astfel o structura fixa, plus energia creatiei si Lumina, si ea se mentine în miscare constanta. Si schimba formele pe care ea le creazã. Daca dta privesti la experienta vietii dtale actuale, vei termina prin a descoperi, ca exista o alta forma perfecta pe care esti gata sa o creezi. Dta, ai nevoie pur si simplu de conexiune/legatura cu Sursa ta de Lumina, fara acest lucru, dta nu vei fi constient de alte forme. Cu alte cuvinte, dta ai continuat sa creezi, acelasi cerc de realitate, mereu si mereu.

Dta ai învatat sa creezi cu energia fricii, care este de joasa vibratie, si nu are rezonanta cu propriul sau flux de Lumina, si dta nu vei putea sa stii ce sa creezi în continuare. Acum este momentul în care dta poti sa începi sa creezi cu Iubire, care apartine unei vibratii mult mai superioare, asigurîndu-ti astfel legatura ta cu Sursa. Pentru cîtiva poate parea a fi greu, gîndindu-se la toata teama/frica  în care au trait, însa daca dta crezi ca frica este doar o parte a expresiei depline a Iubirii, si dta vei necesita sa adaugi celelalte parti – dorinta si libera alegere – dta, vei începe sa creezi cu Iubire, la un moment dat. Poata ca va trece ceva timp, pîna cînd vei întelege ceea ce faci, pentru ca înca poti sa te îndoiesti de aceasta capacitate a ta proprie. Toata fiinta a primit acest talent la începutul Creatiei, pentru ca fiecare sa poata sa o foloseasca. Eu nu trebuie sa vorbesc mult despre puterea fortei de vointa, pentru ca fiecare este stiutor de minunile pe care ea poate sa le creeze.


Deci, dragi prieteni, daca voi vedeti în mod clar forma din care doriti sa faceti o parte, dvs va deplasati deja spre ea. O puteti vedea ?

SaLuSa


Channeler: Dani
Website: SaLuSa New Messages

Translator: Star Child

Sunday, 22 January 2017

Message 21 - Translated in Norwegian

Budskap nr. 21

Å stole på andre synes å være lettere enn å stole på seg selv. Du kan føle de andres energi, du kan se inn i øynene deres og du kan høre hva de sier, så du har nok av bevis på at du kan stole på, eller ikke stole på, den som står foran deg. Men hvordan får du bevis på at du kan stole på deg selv? Og hva betyr det egentlig å stole på seg selv? Noen mener dette er lett å svare på, noen mener at det ikke er så enkelt å besvare og noen tror at det ikke kan besvares i det hele tatt -  at dette er noe som må føles. Alle svarene kunne godtas, fordi enten du stoler på deg selv eller ikke så er ikke dette noe du trenger bevis på, men det er behov for bevis for å lære å forstå hva tro på seg selv er. Beviset er da den aktuelle opplevelsen som fører til din forståelse – og samlet kan man si at dersom du ikke føler den samme energien som når du stoler på noe eller et annet menneske, så vet du at du ikke helt stoler på deg selv.

Troen på deg selv kommer fra din indre kjerne hvor alt er kjent og det ikke finnes noen tvil om din egenverdi, dine handlinger eller noe som helst.  Dersom du spør deg selv om «bevis på denne tilliten til deg selv» vil det alltid bli gitt deg. Det er bare spørsmål om hvordan du mottar det. Det kan være en energi som flommer opp i ditt sinn, det kan være en underlig følelse inni deg – energi som ikke beveger seg i rett linje. Det kan være en sterk impuls til å gjøre en viss handling, slik at du får «fysisk bevis» på i hvilken grad du stoler på deg selv. I sannhet henger det sammen med hvert enkelt menneskes behov, og derfor kan du ikke sammenlikne med andre, for da vil du kanskje ikke forstå det du har erfart og så vil du måtte skape en ny opplevelse som likner på den forrige fordi du vil måtte være sikker på hvem du er, hvilket innebærer å akseptere alle aspekter av deg selv og faktum er at det er denne aksepten og forståelsen av din rolle og hensikten med at du eksisterer, som skaper denne Troen på deg selv. Ingen ting annet enn å kjenne din egen livshistorie og din forbindelse med strømmen av energi fra Kilden, kan gjøre at du stoler fullt og fast på deg selv.

Let ikke etter bevis hos andre, for du vil ikke finne det eksakte og nødvendige beviset hos dem. Det ligger i din kunnskap om deg selv. Vær ikke redd for å søke denne sannheten - ingen vil dømme deg, det har heller aldri noen gjort, fordi vi simpelthen opplever og erfarer alle slags opplevelser og erfaringer og de fører oss hele tiden fremover mot en endelige opplevelse av at vi alle er Ett.

Stoler du på deg selv?

SaLuSa

Oversetter: Leif

Saturday, 21 January 2017

Message 21 - Translated in Croatian

Poruka 21

Čini se da je lakše vjerovati drugome nego vjerovati sebi. Vi možete osjetiti njegovu energiju, možete mu pogledati u oči i možete čuti njegov govor, tako da imate dovoljno dokaza da vjerujete ili ne vjerujete biću pred sobom. A gdje ćete dobiti dokaz za sebe? I što to uopće znači vjerovati nekome? Neki misle da je na to lako odgovoriti, neki misle da se ne može odgovoriti tako jednostavno, a neki misle da se nikako ne može odgovoriti, da to treba osjetiti. Koji god odgovor primijenili, vjerovali sebi ili ne vi ne trebate nikakve dokaze, ali postoji potreba za dokazima kako bi razumjeli lekciju povjerenja – dokaz će biti stvarno iskustvo koje nas vodi do razumijevanja  i konačno ako ne osjećate istu energiju kao kad vjerujete u nešto ili nekom drugom, vi znate da ne vjerujete sebi u potpunosti.
Da bi vjerovali sebi, to dolazi iz vaše unutarnje jezgre, gdje je sve poznato i nema sumnje u bilo koje vrijednosti sebe ili akcija ili bilo čega. Ako zatražite od sebe dokaz povjerenja vi ćete ga uvijek dobiti. To samo ovisi o načinu na koji ga primate. To može biti protok energije do vašeg uma, može biti čudan osjećaj iznutra  energija se ne kreće ravno. To može biti poziv na određenu akciju, tako da dobijete fizički dokaz stanja povjerenja u sebe. To doista ovisi o svakoj individualnoj potrebi i stoga se ne možete usporediti s drugima, jer možda nećete razumjeti iskustvo i morali biste stvoriti novi doživljaj sličan prethodnom, zato što svi vi morate biti sigurni u ono tko ste, što znači prihvatiti sve o sebi i zapravo ovo prihvaćanje stvara povjerenje u sebe. Ništa drugo vas neće učiniti da imate povjerenja, nego poznavanje svoje vlastite životne priče i povezanost sa svojim tokom izvora energije.
Ne tražite dokaze u drugima, jer s njima nećete naći točne i potrebne dokaze, to leži u znanju o sebi ne bojte se tražiti tu istinu  nitko vam neće suditi, nikad nitko nije, jer mi jednostavno doživljavamo sve vrste iskustava, a ona vas pokreću naprijed do tog krajnjeg doživljaja jedinstva.

Vjerujete li sebi?

SaLuSa


Channeler: Dani

Preveo: Fredi

Message 21 - Translated in Chinese

当你准备好完成冒险的时候自然会毫无疑问的知道并热情满满的进入你冒险的下个阶段。许多许多在你们之前已离开的灵魂却是铺下了这条道路引领着你走向完成。它将带来的是无上喜悦和同等价值的一份爱的知晓。你们所体验过的痛苦和挫折都会过去且因为你所来自于的这更高实相让你感觉陌生下沉到这样的二元对立实相中去帮助其他人找到前进的方向。

在你最静默的时刻会很清楚的知道,你并非是你的身体,而是一位美丽的灵魂,它转世来到这更低的振动中去帮助他人。因为你已获得充分的经验且能够理解生命的自然法则从而能帮助他人也完成自己的旅程。务他人进化的关键此时的你认同了万物一体的真相。在一个充满动荡与危险的世界中很难看清前行的方向和一条引入和平与幸福的出路但也正是这样的道路指出陈旧的方式不再有效应该为新的让出道路。不过如此许多的灵魂已发现了这条光明之路联合他们的能量在帮助其他人对真理醒悟。

时间在继续的加速,也因此让你们确信自己扬升前的准备已接近尾声,且将在你们大多数人的生命时刻出现。你们应该在此刻能明白自己已获得怎样多的进化,且不论怎样你都处在了扬升的正轨。请看向前方且不要让任何事情转移你的注意力。帮助总是在你左右所以请在任何需要的时候祈请你的指导灵且相信它总是会被给予。它也许不会是你要求的结果但会帮助解决你的问题。请与你的指导灵分享你的想法因为祂们很享受能成为你生命体验的一部分。


我以爱和祝福离开你们愿神圣之光点亮你的每天和道路的完成。这篇信息来自我的高我传递。
SaLuSa

通灵者 Danica
Website: SaLuSa New Messages


译者 U2觉醒

Message 21 - Translated in Hebrew


מסר מספר 21 של SaLuSa  מיום חמישי 19 בינואר 2017

האמון באחרים נראה קל יותר מאשר להאמין בעצמכם. אתם יכולים להרגיש את האנרגיה שלהם, אתם יכולים להביט לתוך עיניהם ואתם יכולים לשמוע אותם מדברים, כך שיש לכם מספיק הוכחות לאמון, או לא להאמין בישות שעומדת לפניכם. עם זאת, היכן אתם מקבלים הוכחה עבור עצמכם? ומה בכלל המשמעות להאמין בעצמכם? חלק חושבים כי התשובה קלה, חלק חושבים שלא ניתן לענות כה בפשטות וחלק חושבים שלא ניתן לענות על כך בכלל, כי יש צורך להרגיש זאת. ניתן להחיל את כל התשובות, כיוון שאתם או שמאמינים בעצמכם או לא ואתם לא צריכים שום הוכחה, אלא יש צורך בהוכחה על מנת להבין את השיעור של אמון - ההוכחה היא החוויה למעשה שתוביל אותנו להבנה - ולבסוף אם אתם לא מרגישים את אותה האנרגיה כמו כאשר אתם מאמינים במשהו או במישהו אחר, אתם יודעים שאתם לא מאמינים באופן מלא בעצמכם.

להאמין בעצמכם מגיע מתוך ליבתכם הפנימית, המקום בו הכול ידוע ואין ספקות לגבי ערכים עצמיים או פעולות או כל דבר. אם אתם מבקשים לעצמכם "הוכחה של אמון" זה תמיד יינתן לכם. זה רק תלוי בדרך שאתם מקבלים זאת. זו יכולה להיות זרימת אנרגיה למוחכם, זו יכולה הרגשה מוזרה בפנים - אנרגיה לא נעה ישר. ניתן לקרוא לה עבור פעולה מסוימת, כך שאתם מקבלים הוכחה "פיזית" על מצב האמון בעצמכם. זה באמת תלוי בצרכיו של כל אדם ולכן אין אתם יכולים להשוות עם האחרים, כיוון שאתם עשויים לא להבין את החוויה ואתם צריכים ליצור חוויה חדשה הדומה לקודמת, כיוון שאתם כולכם צריכים להיות בטוחים על מי שאתם, שהמשמעות היא לקבל כול דבר לגבי עצמכם ולמעשה קבלה והבנה זו של תפקידכם ומטרתם קיומכם יוצרת את האמון בעצמכם. שום דבר אחר לא יגרום לכם להיות אמינים אלא הידיעה של סיפור חייכם והחיבור משלכם לזרם אנרגית המקור שלכם.

אל תחפשו את ההוכחה באחרים, כיוון שאתם לא תמצאו את ההוכחה המדויקת והנחוצה בהם, היא טמונה בידע של עצמכם - אל תפחדו לחפש אמת זו - אף אחד לא ישפוט אתכם, אף אחד אף פעם לא עשה זאת, כיוון שאנו פשוט חווים כל מיני סוגי חוויות והן מניעות אותנו קדימה לאותה חוויה מוחלטת של אחדות.

האם אתם מאמינים בעצמכם?


SaLuSa

פורסם על ידי דני ב-09:42. 

Friday, 20 January 2017

Message 17 - Translated in Romanian

Mesajul Nº  17

Iubirea îti dã aripi – îti amintesti de acest proverb ? ''Iubirea mutã muntii din loc'', de asemenea este unul dintre cele care a fost destinat sã fie amintit, o datã ce timpul învãtãturii se va afla la sfîrsit. Aceste expresii de Iubire purã si adevãratã au rãmas în memoria ta ca o parte din vechi istorii si legende, si multi dintre voi sunt deceptionati, simtind lipsa de Iubire, si iau aceste expresii numai ca ''vise romantice'', ca iluzii care niciodatã pot sã se întîmple, pentru ca nimeni este capabil sã facã aceste lucruri. Si acesta este punctul de credintã al persoanelor – eu nu pot sã fac, atunci nu poate exista.

Cu toate acestea, dacã ai încredere în focul care arde adînc în nucleul tãu, dta, cu sigurantã vei descoperi ca esti capabil de toate, tot ceea ce doresti sã faci. A avea încredere în puterea Iubirii, este usor, pentru cã iubirea se aflã pretutindeni, Iubirea este energia creatiei noastre, Iubirea se gaseste în toate formele si în toate creatiile sale, este vorba numai sa te lasi sã o simti. Sã o simti cum ea curge lin prin toatã fiinta ta, si sã faci sa devina mai sensibilã în toate sensurile. Si daca vei cere mai mult, în aceastã clipã fluxul va fi mai intens, purtînd în interiorul tãu tot ceea ce ai nevoie. Si daca acest lucru te face sa te simti ciudat, sau lasã întrebãri în mintea ta, este pur si simplu perfect, pentru ca Iubirea îti aratã cum sã mergi mai departe. Iubirea doreste sã creascã, indiferent de cît te simti de plin cu ea, Iubirea doreste încã sã faci tot ce poti, pentru ca sã primesti si mai mult. Cu cît mai mult primesti, cu atît mai mult poti sã împãrtãsesti, si toate experientele vor deveni mai frumoase si mai intense, si mai conectate cu Adevãrul.


Iubirea, a devenit foarte puternicã din nou, în realitatea Mamei Pãmînt, ea a fost trezitã, si a continuat sã creascã si creascã, pînã cînd ea va fi gata din nou pentru a face minuni, încã o datã. Sã aveti încredere în Iubire, dragi frati si surori, si Iubirea vã va lãsa pregãtiti, va deschide toate usile pentru voi, si vã va face sã zburati.


SaLuSa


Channeler: Dani
Website: SaLuSa New Messages

Translator: Star Child

Message 20 - Translated in Dutch

Boodschap 20


Voor sommigen van jullie, als je ‘hoger” gaat, betekent dat om alle dingen op te geven, vrienden en alles waar je van houdt. Maar, als jullie je realiseren dat alle dingen alleen bestaan omdat je ze geschapen hebt om je te begrijpen en te “overleven” in dit zeer stoffelijke rijk, is er plotseling geen item waar je je mee verbindt, geen item dat je echt gelukkig maakt. En als je denkt dat al je vrienden niet langer bij je zijn of niet begrijpen dat je gewoon ontdekt dat alle andere mensen je vrienden zijn en je onvoorwaardelijke liefde wordt gedeeld met hen allemaal, niet alleen die weinigen waarvan je dacht dat die je vrienden zijn. Jullie hebben niemand nodig om je goedkeuring aan te geven voor wat je hart al weet, hebben niemand nodig om je te vertellen wat te doen of te denken. Dit is waar de meeste vriendschappen over gingen – verbonden te zijn met iemand alleen omdat ze je vertellen wat je wilt horen. Er waren en zijn ook vriendschappen die gebaseerd zijn op je karmische zaken die voelden of voelen zoals jij doet en helemaal daar niet bij willen zijn, maar er is een ongeziene energie die je naar hen toe trekt.
Nog een zaak geeft op wat je graag doet – in feite zijn dit alleen je gedachten die je zo laten voelen, gedachten waardoor je niet graag bepaalde dingen meer wilt doen, maar je ziet zoveel anderen om er van te genieten en dit geeft je het gevoel van opgeven, omdat je gewend was om bij het oude relatie bestaan te horen, dat gebaseerd is op alles dat hierboven is geschreven.
Dus lieve vrienden begrijpen jullie dat je in feite niets hoeft op te geven? Begrijpen jullie dat alles aan je gegeven wordt – alles dat je volmaakt gelukkig en krachtig maakt? En gecombineerd met je nieuwe begrip dat uit je huidige opruiming kwam van alles dat je moest ervaren – dat maakt je een prachtig wezen van Liefde en laat je schijnen door het hele Universum.

SaLuSa


Channeler: Dani
Website: SaLuSa New Messages
Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Thursday, 19 January 2017

Message 20 - Translated in Chinese

对你们一些人来说,走向“更高”意味着你要放弃所有你钟爱的事物,朋友和事情。然而,如果你能明白所有已存在的事情仅仅是因为你创造了它们,来帮助你懂得并在这个十分物质化的实相中“生存”,突然间就不再有任何把你捆绑的物品,也没有任何东西能让你真正快乐。如果你觉得你所有的朋友不再与你一起,或是不能理解你,你却可以简单的发现所有其他人都是你的朋友,而你的“无条件之爱”在与他们所有人分享,而不仅仅是少数被你认为是朋友的人。你根本不需要任何人给予你许可,才能让你明白你心里知道什么,也完全不需要任何人告诉你 - 你该做什么,或是该怎样思考。这也是过去的朋友关系中最多的情况或是相关的特点 - 与某人建立的连接,仅仅是因为他们告诉了你 - 你希望听的应该什么。也存在着一些朋友关系,其基础建立在你的业力因果上,这样的感觉或感受是,你完全不希望与他们一起,却是某种不可见的能量把你吸引向他们。

另一个问题是放弃那些你钟爱去做的事情 - 事实上,这仅仅是你的想法在让你如此感受,想法使得你不想再做某件你不喜欢的事情,然而你却看到如此多的其他人仍然在享受它,这就给予你想放弃的感觉,因为你们曾经的状况都是从属于这些陈旧的存在关联,建立在所有的明文规定(规则)上。

所以,亲爱的朋友,你能否明白事实上你并不需要放弃任何事?你能否明白所有给予你的一切 - 都是为了让你获得完美的幸福和力量?与你“全新的理解”融合,它的到来源自你对所有存在体验的“依附感”,对这种黏着需求的当下清理,而这样无挂碍的境界使得你成为爱的奇迹存在,让你在整个宇宙中闪耀光芒。

SaLuSa

通灵 Danica
译者 U2觉醒

Message 21

Trusting others seems to be easier than to trust one self. You can feel their energy, you can look into their eyes and you can hear them speak, so you have enough proofs of trust, or not to trust the being in front of you. Yet where do you get proof for yourselves? And what does it mean to trust oneself at all? Some think it is easy to answer, some think it cannot be answered so simply and some think this cannot be answered at all, that it needs to be felt. All answers would apply, because you either trust yourself or not and you do not need any proof, but there is the need for proof in order to understand the lesson of trust – proof being the actual experience that lead us to the understanding- and finally if you do not feel the same energy as when you trust in something or someone other, you know that you do not fully trust yourself.

To trust oneself is coming from your inside core, where all is known and there are no doubts about any self values or actions or anything. If you ask yourself for “the proof of trust” it will always be given to you. It only depends upon the way you receive it. It can be energy flow up to your mind, it can be strange feeling inside – energy not moving straight. It can be call for certain action, so you get “physical” proof of the state of trust in yourself. It truly depends on each individual needs and therefore you cannot compare with others, as you might not understand the experience and you would have to create new experience similar to the prior one, because you all have to be sure of that who you are, which means to accept everything about oneself and in fact this acceptance and understanding of your role and purpose of existence creating the Trust in oneself. Nothing else will make you trustful but the knowing your own lifestory and connection to your stream source energy.

Do not search for the proof in others, as you will not find the exact and necessary proof with them, it lies in the knowledge of oneself – do not be afraid to search for this truth – no one will judge you, no one ever did, because we simply experience all kind of experiences and they are moving us forward to that ultimate experience of unity.

Do you trust yourself?

SaLuSa

Monday, 16 January 2017

Message 20 - Translated in Croatian

SaLuSa - Poruka 20

15. siječanj 2017.


Nekima od vas preseljenje "na više" znači odreći se svih stvari, prijatelja i svega što volite. Ipak, ako ste shvatili da sve stvari postoje samo zato što ste ih stvorili da vam pomognu razumjeti i "živjeti" u ovoj fizičkoj stvarnosti, odjednom nema stvari s kojima ste povezani, nijedne stvari koja vas čini istinski sretnim. Ako mislite na sve prijatelje s kojima više niste ili ih ne razumijete, jednostavno saznajete da su svi drugi ljudi vaši prijatelji i da se vaša bezuvjetna ljubav dijeli sa svima njima, a ne samo s onima za koje mislite da su vaši prijatelji. Nitko vam ne treba dati odobrenje za ono što vaše srce zna, nitko vam ne treba reći što da radite ili što da mislite. To je ono što je većina starih prijateljstava bila ili jest - povezana s nekim samo zato što vam govore ono što želite čuti. Tu su bila i jesu prijateljstva temeljena na vašim karmičkim pitanjima koja su se osjaćala ili se osjećaju kao da nikako ne želite biti s njima, ali postoji neka nevidljiva energija koja vas vodi da budete s njima.

Druga stvar da ono što volite raditi - u stvari su to samo vaše misli koje čine da se tako osjećate, misli da zaista više ne volite raditi određene stvari, ali vidite da damnogi drugi uživaju u njima i to vam daje osjećaj odustajanja, jer ste navikli da pripadate starim odnosima postojanja, temeljenih na gore napisanom.

Dakle, dragi prijatelji, shvaćate li da se u stvari ne morate odreči ničega? Shvaćate li da vam je sve dano - sve ono što vas čini savršeno sretnim i moćnim? A u kombinaciji s vašim novim razumijevanjem koje proizlazi iz vašeg trenutnog čišćenja svega što trebate doživjeti - što vas čini prekrasnim bićem ljubavi i čini vas da sjajite kroz cijeli svemir.

SaLuSa

Kanal: Danica

Preveo: Fredi

Message 20 - Translated in Portugese

Mensagem 20

Para alguns de vocês o movimento "superior" significa desistir de todas as coisas, dos amigos e tudo o que você gosta. No entanto, se você perceber que todas as coisas existem somente porque você as criou para ajudá-lo a entender e a "sobreviver" nesta realidade muito física, de repente, não há nenhum item com o qual você esteja ligado, nenhuma situação que o torne verdadeiramente feliz. E se você pensar em todos os amigos que você não os encontra há muito tempo, ou que você não os entende, simplesmente descobre que todas essas outras pessoas são seus amigos, e seu amor incondicional é compartilhado com todos eles, não apenas com aqueles poucos que você pensa que são seus amigos. Você não precisa de ninguém para dar-lhe aprovação para que o que seu coração sabe, não precisa de ninguém para lhe dizer o que fazer ou o que pensar. É sobre isto que eram ou são a maioria das antigas amizades - estar conectado com alguém só porque eles dizem o que você quer ouvir. Haviam também as amizades baseadas em seus problemas cármicos, que o faziam sentir como se você não quisesse mais ficar junto deles, contudo, há alguma energia invisível conectando-os entre si.

Outra questão é desistir do que você gosta de fazer - na verdade, são apenas os seus pensamentos que fazem você se sentir assim, pensamentos de que você realmente não gostaria mais de fazer certas coisas, mas você vê tantos outros apreciando-os, e isso dá a  você o sentimento de desistir, porque você estava acostumado a manter seus relacionamento funcionando da forma antiga, com base em tudo escrito acima.

Então, queridos amigos, entendam que, na verdade, não precisam desistir de nada? Você entende que tudo está sendo dado a você - tudo o que o torna perfeitamente feliz e poderoso? E combinado com seu novo entendimento que saiu de sua atual liberação de tudo o que você precisava experimentar - que faz você um maravilhoso ser de Amor, e faz você brilhar em todo O Universo.
            SaLuSa  


Channeler: Dani

Traduzido por Adriano Pereira
Website: Blog Luz e Vida

Message 20 - Translated in Norwegian

Budskap nr. 20
For noen av dere betyr det å «løfte dere høyere» å gi opp alle ting, venner og alt dere setter pris på. Men likevel, hvis dere bare innser at alle ting eksisterer utelukkende fordi dere har skapt dem for å hjelpe dere å forstå og «overleve» denne svært fysiske virkeligheten, så er det plutselig ingen fysisk ting dere knytter dere til, ingen fysisk ting som gjør dere virkelig lykkelig. Og hvis dere tenker over alle venner som dere ikke lenger er sammen med eller som dere ikke forstår, så finner dere rett og slett ut at alle andre mennesker er deres venner og at dere deler deres uforbeholdne kjærlighet med dem alle, ikke bare de få som dere betraktet som deres venner. Dere har ikke behov for noen som anerkjenner dere for hva deres hjerte vet, dere trenger ikke noen til å fortelle dere hva dere skal tenke eller mene.  Det er dette de fleste gamle vennskap dreide seg om -  å knytte seg til noen bare fordi de forteller dere det dere ønsker å høre. Det har vært, og finnes fortsatt, vennskap basert på deres karmiske anliggender, som føltes som om dere ikke ønsker å være sammen med dem i det hele tatt, men likevel er det en eller annen usynlig energi som drar dere til å være sammen med dem.

En annen ting er å gi opp alt det dere liker å gjøre – faktum er at det kun er deres tanker som får dere til å tenke slik, tanker om at dere så visst ikke liker å gjøre visse ting lenger. Men likevel ser dere mange andre glede seg over dem og dette gir dere en følelse av å gi opp, fordi dere har vært vant til å føle tilhørighet til de gamle relasjonene som eksisterte, basert på det som er nevnt ovenfor.

Så, mine kjære venner, kan dere forstå at dere i virkeligheten ikke trenger å gi avkall på noe som helst? Forstår dere at alt blir dere givet – alt som gjør dere fullkomment lykkelige og mektige? Og kombinert med de nye innsikter og forståelse som har kommet frem etter deres pågående opprydding i alt dere trengte å erfare – så gjør dette dere til vidunderlige vesener av Kjærlighet og får dere til å skinne gjennom hele Universet.

SaLuSa
Oversetter: Leif

Message 20 - Translated in Hebrew


מסר מספר 20 של SaLuSa  מיום ראשון 15 בינואר 2017

המשמעות עבור חלק מכם לנוע "גבוה יותר" היא לוותר על כל הדברים, החברים וכל דבר שאתם מחבבים. עם זאת, אם אתם מבינים שכול הדברים קיימים רק מפני שאתם יצרתם אותם כדי לעזור לכם להבין "ולשרוד" במציאות מאוד פיזית זו, פתאום אין פריט שאתם קשורים אליו, אין פריט שגורם לכם באמת להיות שמחים. ואם אתם חושבים על כול החברים שאינכם איתם יותר או לא מבינים, אתם פשוט מגלים שכול האנשים האחרים הם חבריכם והאהבה ללא תנאי שלכם משותפת עם כולם, לא רק עם אותם מעטים שאתם חשבתם שהם חבריכם. אין אתם צריכים אף אחד כדי לתת לכם אישור עבור מה שלבכם יודע, אין אתם צריכים אף אחד לומר לכם מה לעשות או מה לחשוב. זה מה שמרבית החברויות הישנות היו או מדובר בהן - היותן מחוברות עם מישהו רק מפני שהם אומרים לכם מה שאתם רוצים לשמוע. היו וישנן גם חברויות המבוססות על נושאים קרמתיים שלכם, אשר מרגישים או מרגישים כאילו אין אתם רוצים להיות איתם בכלל, עם זאת ישנה אנרגיה בלתי נראית כלשהיא המושכת אתכם להיות איתם.

עניין אחר הוא הוויתור על מה שאתם אוהבים לעשות - למעשה, אלה הן רק מחשבותיכם אשר גורמות לכם להרגיש בדרך זו, מחשבות שאתם באמת לא רוצים יותר לעשות דברים מסוימים, עם זאת אתם רואים כה רבים אחרים שנהנים מהם וזה נותן לכם את ההרגשה של וויתור, כיוון שאתם התרגלתם להשתייך לקיום של מערכת יחסים ישנה, המבוססת על כל מה שנכתב לעיל.

לכן, חברים יקרים, האם אתם מבינים שלמעשה אין אתם צריכים לוותר על שום דבר? האם אתם מבינים שהכול ניתן לכם - כול מה שגורם לכם להיות שמחים ועוצמתיים באופן מושלם? ובשילוב עם הבנתכם החדשה שהתגלתה כתוצאה מהניקוי הנוכחי של כל מה שאתם צריכים לחוות - זה גורם לכם להיות ישות נהדרת של אהבה וגורמת לכם להקרין בכול היקום השלם.

SaLuSa

פורסם על ידי דני ב-05:22. 

Message 16 - Translated in Romanian

Mesajul Nº  16

Societatea si liderii vostrii politici sunt fiinte curajoase care si-au urmat chemarea destinului, si se gasesc în prima linie, reluînd emotiile tuturor ceorlalte fiinte care fac parte din societate. Crezi cã si ei de asemenea experimenteaza aceeasi schimbare de realitate ca si voi ? Voi le auziti inimile, sau îi judecati încã ? Stii cã aceasta întelegere face parte din schimbarea globalã a societãtii ? Întelegi ca ati votat cu totii în interiorul constiintei voastre, pentru un anumit tip de aparentã, în prima linie ? Ati facut întotdeauna astfel, în trecutul îndepãrtat, acum 2000 de ani, acum 80 de ani, si acum, în toate voturile voastre actuale. Sistemul de votare al societãtii, este expresia tuturor persoanelor, de a avea pe cineva responsabil pentru îndeplinirea dorintelor voastre sociale. Însã atunci cînd cînd oamenii nu ajutã pe cei din prima linie, si nu sprijinã procesul de creatie, se petrece acelasi lucru  de nenumãrate ori – nimeni nu este multumit, apare dezamãgirea, si continuã sã dea vina pe lideri pentru incapacitatea lor de a face orice lucru promis. În realitate, acesta este un exemplu perfect de unitate si unicitate a tuturor persoanelor – pur si simplu sprijinind dorinta, si încetînd de a se concentra pe indivizii care singuri nu pot schimba totul.   

Dta doresti sã te unesti, doresti o lume mai bunã, dta auzi midia, si dai vina pe  toti liderii ? Dta, îi iubesti, sau îi urãsti ? Imagineaza-ti atunci, visul tãu frumos si dorinta de persoane sãnãtoase si fericite pe globul întreg în directia unitãtii complecte, fiind trimis vouã tuturor, pentru cei care se gasesc acolo, si se întreabã ce sa facã cu toatã aceastã dezordine. Ei, ar primi o inspiratie  asa de puternicã, cã inimile lor nu ar putea sã rãmînã reci, si o datã ce inima va fi deschisã, mintea va fi capabilã sa primeasca gînduri mai puternice, care vor crea spatiul pentru actiune. Aminteste-ti, adevarul este cã, gîndurile tale/voastre, creeazã aceastã realitate, si nimeni poate începe schimbarea, doar dta.

Nu existã nici un rãu, sau rãi – cu totii sunteti creatii egale Creatorului nostru, si dacã aveti nevoie încã de aceasta separare, asa este prin propria dorinta sau nevoie a lor de mai multe experiente. Însa, eu stiu ca voi toti doriti schimbarea, atunci fãceti acest lucru, si miscati-vã dincolo de aceasta separare, trimitînd gînduri puternice ale unitãtii noastre.


SaLuSa


Channeler: Dani
Website: SaLuSa New Messages

Translator: Star Child